Balíky Služieb a Bonusy b oWESTTON Image
BASICwestton
Image
SMARTwestton
Image
VIPwestton
01 Analýza stavu registratúry klienta b o
02 Návrh optimálneho riešenia b o
03 Vypracovanie registratúrneho plánu a poriadku b o  
04 Zaškolenie pracovníkov s používaním RPL a RP  
05 Školiace činnosti b o    
06 Poradensko-konzultačné činnosti    
07 Návrh zmluvy a časový harmonogram riešenia b o  
08 Spracovanie, triedenie a identifikácia záznamov  
09 Vypracovanie lokačného plánu  
10 Uloženie záznamov do krabíc s označeným čiarovým kódom  
11 Identifikácia a uloženie dokumentov pomocou čiarového kódu    
12 Prevoz registratúrnych záznamov do centrálneho úložiska a vyloženie
13 Vypracovanie preberacích protokolov
14 Vytvorenie elektronickej databázy v archivačnom software  
15 Dlhodoba úschova záznamov po dobu uloženia v centr. úložisku b o
16 Príprava vyraďovacích návrhov
17 Príprava odovzdávacích protokolov  
18 Odovzdanie vyradených záznamov s trvalou archívnou hodnotou  
19 Ochrana záznamov pred poškodením, stratou, odcudzením
20 Zastupovanie klienta pred príslušným štátnym archívom b o    
21 Komunikácia so štátnym archívom pri vyraďovacom konaní b o  
22 Diskrétna skartácia záznamov v súlade s legislatívnymi požiadavkami  
23 Poskytovanie kópii, výpisov a odpisov zo spravovaných záznamov
24 Zapožičiavanie záznamov a vedenie databázy výpožičiek
25 Outsourcing registratúrneho strediska klienta    
26 Úschova elektronického archívu a nosičov    
27 Scanovanie a digitalizácia záznamov    
28 Klientska zóna na webe    
29 Prístup k záznamom cez klientskú, zdieľanú zónu na web stránke    
30 Doručenie záznamov klientovi
31 Preprava záznamov naším špeciálne upraveným autom
32 Predaj archívnych krabíc a nosičov b o
33 Personálny leasing pracovníkov z odboru správa registratúry