Etický kódex

1. Úvod

 • Etický kódex predstavuje súhrn etických princípov, noriem a pravidiel, ktoré sú záväzné bez výnimky pre každého zamestnanca WESTTON spol. s.r.o. Košice
 • Cieľom Etického kódexu je zabezpečiť korektné správanie sa všetkých zamestnancov WESTTON spol. s.r.o. Košice medzi sebou navzájom, voči zákazníkom, spoločnosti samotnej i vonkajšiemu prostrediu a tým prispieť k tomu, aby sa WESTTON spol. s.r.o. Košice stala dlhodobo uznávanou a dôveryhodnou spoločnosťou.
 • WESTTON spol. s.r.o. Košice vo svojich podnikateľských aktivitách dôsledne dodržiava všetky zákonné ustanovenia platné na území Slovenskej republiky a Európskej únie.
 • WESTTON spol. s.r.o. Košice sa nedopúšťa korupcie, rešpektuje pravidlá hospodárskej súťaže a podporuje korektné podnikateľské prostredie.

2. Vystupovanie WESTTON spol. s.r.o. Košice smerom k zákazníkom

 • WESTTON spol. s.r.o. Košice je zákaznícky orientovaná spoločnosť a snaží sa urobiť všetko preto, aby bol zákazník s jej službami spokojný.
 • Každý zamestnanec má povinnosť usilovať sa o získanie dôvery zákazníka a nikto nesmie s touto dôverou hazardovať. Preto sa vždy správa k zákazníkovi profesionálne, zdvorilo, čestne a ústretovo.
 • Ak nie je možné splniť zákazníkovi požadovanú službu či dodržať dohodnutý termín alebo iné podmienky, treba zákazníka čo najskôr a pravdivo informovať a hľadať riešenie, ktoré by bolo pre zákazníka prijateľné.
 • Vo vzťahu k zákazníkovi nie je dovolené zneužívať, obzvlášť nie na uvedenie zákazníka do omylu s cieľom získať na jeho úkor prospech.
 • WESTTON spol. s.r.o. Košice dbá o ochranu majetku, záujmov a dobrého mena zákazníka. Zachováva preto diskrétnosť o skutočnostiach, ktoré boli získané od zákazníka alebo pri výkone jeho práce v jeho priestoroch.
 • V prípade, ak je správanie zákazníka voči zamestnancovi vulgárne alebo urážlivé, má zamestnanec právo slušne ho požiadať o ukončenie komunikácie a riešiť vzniknutú situáciu prostredníctvom svojho nadriadeného.

3. WESTTON spol. s.r.o. Košice vo vzťahu k ostatným obchodným partnerom

 • WESTTON spol. s.r.o. Košice dôsledne dbá, aby si v podnikateľskom prostredí i vo verejnosti získala a udržala povesť spoľahlivej a dôveryhodnej spoločnosti. Preto sa k svojim obchodným partnerom správa vždy korektne, otvorene a čestne.
 • WESTTON spol. s.r.o. Košice poskytuje svojim obchodným partnerom vždy pravdivé a úplné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o obchodnej alebo inej spolupráci. Pravdivosť a korektnosť očakáva i od svojich obchodných partnerov.
 • WESTTON spol. s.r.o. Košice zachováva diskrétnosť o informáciách, ktoré získala od svojich obchodných partnerov.
 • WESTTON spol. s.r.o. Košice sa zaväzuje vo vzťahu k svojim obchodným partnerom dodržiavať všetky dohodnuté zmluvy. Ak však nejaké nepredvídané okolnosti zabránia splneniu zmluvných podmienok, urýchlene informuje o tom príslušného partnera a hľadá riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre obe strany.

4. Zásady reklamačného konania

 • WESTTON spol. s.r.o. Košice sa dôsledne snaží predchádzať akýmkoľvek druhom reklamácií.
 • Ak k reklamácii dôjde, pri jej riešení sa dodržiavajú všetky ustanovenia Občianskeho zákonníka a taktiež aj Zákona o ochrane spotrebiteľa.

5. Zásady prístupu WESTTON spol. s.r.o. Košice k zamestnancom

 • WESTTON spol. s.r.o. Košice dôsledne dodržiava Zákonník práce a všetky ostatné právne normy platiace v pracovnoprávnej oblasti.
 • WESTTON spol. s.r.o. Košice si uvedomuje, že jej rozvoj závisí od odbornosti, poctivosti, zodpovednosti a lojality zamestnancov. Váži si každého zamestnanca, ktorý preukáže uvedené vlastnosti a dbá, aby všetci mali vytvorené optimálne podmienky na svoj ďalší odborný rast a dôstojné podmienky na prácu.
 • WESTTON spol. s.r.o. Košice sa zaväzuje vyhnúť akejkoľvek diskriminácie pri prijímaní, odmeňovaní, kariérnom raste či uvoľňovaní zamestnancov.
 • WESTTON spol. s.r.o. Košice dbá o to, aby systém odmeňovania zamestnancov bol odborný a spravodlivý.
 • WESTTON spol. s.r.o. Košice dôsledne dodržiava všetky predpisy spojené s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci. Zároveň od každého zamestnanca požaduje, aby bezvýhradne rešpektoval bezpečnostné predpisy a normy a dbal, aby svojim konaním neohrozil seba, ostatných zamestnancov alebo zákazníkov.
 • WESTTON spol. s.r.o. Košice považuje za neprípustné, aby jej zamestnanci fajčili na pracovisku, požívali alkohol či omamné látky počas pracovného času alebo pred nástupom do práce.
 • WESTTON spol. s.r.o. Košice sa nebráni žiadnej konštruktívnej a slušnej kritike zo strany zamestnancov, ktorá prispieva k rozvoju spoločnosti, prípadne ju ochráni pred morálnou a materiálnou škodou.

6. Zásady konania zamestnancov WESTTON spol. s.r.o. Košice Všeobecné zásady

 • Každý zamestnanec WESTTON spol. s.r.o. Košice sa pri výkone svojho povolania správa čestne, riadi sa platnými zákonmi a vynakladá maximálne úsilie, aby odviedol kvalitnú prácu, priebežne sa vzdeláva a zdokonaľuje a riadi sa platnými zákonmi, predpismi a normami.
 • Každý zamestnanec WESTTON spol. s.r.o. Košice je zároveň aj jej reprezentantom, preto v styku so zákazníkom a v obchodných rokovaniach koná tak, aby nepoškodil majetok a dobré meno spoločnosti.
 • Každý zamestnanec musí byť lojálny voči WESTTON spol. s.r.o. Košice, pri svojej práci musí dbať na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti, je zákazníkov, obchodných partnerov a ostaných zamestnancov. Komunikácia a vzájomné vzťahy zamestnancov
 • Každý zamestnanec WESTTON spol. s.r.o. Košice pri komunikácii rešpektuje ľudskú dôstojnosť iného človeka, zásady slušného chovania a zákaz akejkoľvek diskriminácie.
 • Každý zamestnanec komunikuje s ostatnými zamestnancami, zákazníkmi a inými osobami zdvorilo, tolerantne a čestne.
 • Je neprípustná akákoľvek forma fyzického a psychického obťažovania vrátane sexuálneho obťažovania, ponižovania či ohovárania.
 • Zamestnanec sa správa tak, aby na pracovisku nevyvolával konflikty, prípadne sa im vyhol. Ak však vznikne problém alebo konflikt v medziľudských vzťahoch, musí vynaložiť všetko úsilie, aby sa tento konflikt vyriešil pokojným a kultúrnym spôsobom.
 • Zamestnanec nadriadeným preukazuje primeranú úctu a rešpekt, svedomite, dôsledne a efektívne si plní zverené úlohy.
 • Nadriadený vo vzťahu k podriadeným pristupuje v plnej úcte a dôstojnosti, rozumne a spravodlivo rozdeľuje pracovné úlohy, hodnotí čestne, objektívne a spravodlivo, nezneužíva právomoci nadriadeného voči podriadeným.
 • Zamestnanci si navzájom prejavujú úctu a toleranciu a vytvárajú dobrú atmosféru na pracovisku.
 • Ak výnimočne dôjde ku vzniku konfliktov, každý zamestnanec vyvíja maximálne úsilie, aby sa tieto riešili vo vnútri spoločnosti.

Vystupovanie zamestnancov navonok, poskytovanie informácií

 • Zamestnanec nesmie verejne poškodzovať dobré meno WESTTON spol. s.r.o. Košice, manažmentu alebo iných zamestnancov a to najmä poskytovaním nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, alebo informácií, ktoré nie sú určené na zverejnenie.
 • Každý zamestnanec musí zachovávať mlčanlivosť o interných záležitostiach spoločnosti aj po skončení pracovného pomeru.
 • Ak sa zamestnanec angažuje v niektorej politickej strane alebo hnutí, robí tak ako súkromná osoba, a nie ako zamestnanec WESTTON spol. s.r.o. Košice. Vykonávať súkromné politické aktivity v priestoroch WESTTON spol. s.r.o. Košice alebo v pracovnom čase alebo v jej mene je neprípustné.
 • Každý zamestnanec je povinný predchádzať konfliktu záujmov.
 • Je zakázané zneužívať dôverné alebo iné informácie získané pri práci v spoločnosti pre vlastné podnikateľské činnosti alebo podnikateľské činnosti tretích osôb. Zamestnanec môže vykonávať zárobkovú činnosť v zhodnom alebo príbuznom odbore súvisiacom s výkonom svojej práce alebo predmetom činnosti WESTTON spol. s.r.o. Košice iba s predchádzajúcom písomným súhlasom spoločnosti.

Úplatky a dary

 • Zamestnanec WESTTON spol. s.r.o. Košice nesmie poskytovať ani prijímať žiadne úplatky.
 • mestnanec WESTTON spol. s.r.o. Košice sa vyhýba situáciám, ktoré by ho zaväzovali splniť nejakej osobe alebo firme želania v rozpore so záujmami WESTTON spol. s.r.o. Košice alebo jej zákazníkov.
 • Zamestnanec nesmie prijať ani dar či inú výhodu od osôb, ktoré sú obchodnými partnermi spoločnosti alebo sa usilujú o to, aby sa nimi stali a ktoré by zamestnanca zaväzovali.
 • Pokiaľ sa dar nedá odmietnuť alebo jeho odmietnutie by bolo neúčelné, je zamestnanec povinný o dare informovať svojho nadriadeného a ak hodnota daru presiahne sumu 20 EUR, odovzdať ho spoločnosti.
 • Osoba, ktorá sa pokúsi o korupciu, musí byť na neprijateľnosť takéhoto jednania bezodkladne upozornená a pokiaľ to nerešpektuje, musia s ňou byť prerušené všetky obchodné kontakty.

Využívanie majetku WESTTON spol. s r.o. Košice

 • Zamestnanci chránia hmotný i nehmotný majetok WESTTON spol. s.r.o. Košice.
 • Ak hrozí nebezpečenstvo vzniku škody na majetku spoločnosti, je každý zamestnanec povinný podľa svojich možností a schopností pokúsiť sa takúto škodu odvrátiť a pokiaľ to nie je v jeho silách, je povinný na takúto skutočnosť upozorniť svojich nadriadených alebo iné osoby, ktoré sú schopné takejto škode zabrániť alebo ju aspoň zmierniť.
 • Zamestnanci nepoužívajú majetok WESTTON spol. s.r.o. Košice na súkromné účely. Pri používaní služobných telefónov, mobilov, áut, počítačov a ostatného majetku dodržiavanie interných predpisov.
 • Pracovný čas zamestnanca je tiež majetkom spoločnosti, zamestnanci ho preto nevyužívajú na vybavovanie súkromných záležitostí bez výslovného súhlasu nadriadeného.
 • V prípade preukázaného poškodenia alebo zneužitia majetku WESTTON spol. s.r.o. Košice (vrátane know-how, úniku informácií v prospech konkurencie alebo tretích osôb, zneužitie vo vlastný prospech, strata a poškodenie hmotného majetku) úmyselným zavinením alebo nedbalým konaním, môže WESTTON spol. s.r.o. Košice vymáhať od zamestnanca škodu, ktorá mu takýmto konaním vznikla.

Košice, september 2013