Naše služby

Folders

Medzi hlavné služby, ktoré poskytuje naša spoločnosť patrí:

 • Prevoz a spracovanie dokumentov
 • Dlhodobé uloženie dokumentov
 • Vyhľadávanie dokumentov
 • Doručovanie dokumentov
 • Vyraďovanie dokumentov a skartácia
 • PREVOZ A SPRACOVANIE DOKUMENTOV – je súbor činností, ktorých cieľom je prevzatie a prevoz dokumentov od zákazníka a ich následné pretriedenie a uloženie v centrálnom úložisku dokumentov, v zmysle registratúrneho plánu. Súčasťou tohto procesu je aj evidencia všetkých dokumentov zákazníka v archivačnom softvéri aj s lokačným prehľadom
 • DLHODOBÉ ULOŽENIE DOKUMENTOV – Vaše dokumenty budú počas potrebnej doby uložené v našich zabezpečených priestoroch. Voľné uloženie v šanónoch alebo uloženie dokladov v archivačných škatuliach volíme z čo najefektívnejšieho pohľadu prípadne podľa priania zákazníka
 • VYHĽADÁVANIE DOKUMENTOV – na základe požiadavky zákazníka zabezpečujeme fyzické vyhľadanie dokumentov. Túto službu poskytujeme v pracovných dňoch do 24 hodín od prijatia požiadavky zákazníka, v prípade neodkladnej potreby dokumentu sme schopní túto službu zabezpečiť do 2 hodín.
 • DORUČOVANIE DOKUMENTOV – Vaše dokumenty získate bez toho, aby ste opustili svoju kanceláriu. Vyžiadané dokumenty Vám doručíme osobne vlastnými dopravnými prostriedkami, v prípade ak požadujete doručenie požadovaného dokumentu v elektronickej podobe, používame šifrované emaily.
 • VYRAĎOVANIE DOKUMENTOV A SKARTÁCIA – podľa požiadaviek zákazníka realizujeme v osobnom prostredí právnickej osoby v Elektronickom archíve Slovenska vyraďovacie konania, vrátane zastupovania zákazníka na MVSR, pre všetky dokumenty, ktorým uplynula lehota uloženia a zabezpečujeme aj následnú skartáciu vyradených dokumentov bez znaku hodnoty „A“.Na základe našich poznatkov a praktických skúseností sme dospeli k názoru, že za účelom poskytovania kvalitných služieb a dosiahnutia spokojnosti našich zákazníkov, je vhodné realizovať nasledovné postupy:


 • vykonanie krátkeho vstupného auditu za účelom zistenia aktuálneho stavu návrh optimálneho riešenia pre zabezpečenie starostlivosti o dokumenty s prihliadnutím na individuálne potreby každého zákazníka,
 • vypracovanie predbežného časového harmonogramu jednotlivých krokov realizácie,
 • informovanie príslušného štátneho archívu,
 • realizácia dohodnutých riešení,
 • bezplatná poradenská a konzultačná činnosť pre zákazníka počas celej doby trvania zmluvného vzťahu

Čo získate

 • nové a bezpečné bývanie pre vaše dokumenty v našom špecializovanom centrálnom úložisku
 • takto uvoľnené priestory môžete využiť pre ďalší rozvoj vašej hlavnej činnosti,
 • ušetríte náklady na prácne, časovo a finančne náročné budovanie registratúrneho strediska, nákup regálov a vybavenie týchto priestorov EPS, kamerovým a zabezpečovacím systémom,
 • nemusíte investovať drahé prostriedky do nákupu softwaru a hardwaru,
 • ušetríte mzdové náklady na pracovníkov, ktorí budú triediť, ukladať a skartovať dokumenty,
 • ušetríte čas študovaním rôznych nových vyhlášok, zákonov
 • komunikáciu s archívom preberáme na seba,
 • váš manažment sa môže sústrediť na vlastnú riadiacu prácu,
 • máte zabezpečený rýchly a flexibilný prístup k vašim dokumentom,
 • šetríme vám priestor, čas a peniaze.