Image decription
Image decription
Etický kódex
1. Úvod
Image decription
Etický kódex predstavuje súhrn etických princípov, noriem a pravidiel, ktoré sú záväzné bez výnimky pre každého zamestnanca WESTTON spol. s.r.o. Košice
Image decription
Cieľom Etického kódexu je zabezpečiť korektné správanie sa všetkých zamestnancov WESTTON spol. s.r.o. Košice medzi sebou navzájom, voči zákazníkom, spoločnosti samotnej i vonkajšiemu prostrediu a tým prispieť k tomu, aby sa WESTTON spol. s.r.o. Košice stala dlhodobo uznávanou a dôveryhodnou spoločnosťou.
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice vo svojich podnikateľských aktivitách dôsledne dodržiava všetky zákonné ustanovenia platné na území Slovenskej republiky a Európskej únie.
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice sa nedopúšťa korupcie, rešpektuje pravidlá hospodárskej súťaže a podporuje korektné podnikateľské prostredie.
2. Vystupovanie WESTTON spol. s.r.o. Košice smerom k zákazníkom
Image decription
Každý zamestnanec má povinnosť usilovať sa o získanie dôvery zákazníka a nikto nesmie s touto dôverou hazardovať. Preto sa vždy správa k zákazníkovi profesionálne, zdvorilo, čestne a ústretovo.
Image decription
Ak nie je možné splniť zákazníkovi požadovanú službu či dodržať dohodnutý termín alebo iné podmienky, treba zákazníka čo najskôr a pravdivo informovať a hľadať riešenie, ktoré by bolo pre zákazníka prijateľné.
Image decription
Vo vzťahu k zákazníkovi nie je dovolené zneužívať, obzvlášť nie na uvedenie zákazníka do omylu s cieľom získať na jeho úkor prospech.
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice dbá o ochranu majetku, záujmov a dobrého mena zákazníka. Zachováva preto diskrétnosť o skutočnostiach, ktoré boli získané od zákazníka alebo pri výkone jeho práce v jeho priestoroch.
Image decription
V prípade, ak je správanie zákazníka voči zamestnancovi vulgárne alebo urážlivé, má zamestnanec právo slušne ho požiadať o ukončenie komunikácie a riešiť vzniknutú situáciu prostredníctvom svojho nadriadeného.
3. WESTTON spol. s.r.o. Košice vo vzťahu k ostatným obchodným partnerom
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice dôsledne dbá, aby si v podnikateľskom prostredí i vo verejnosti získala a udržala povesť spoľahlivej a dôveryhodnej spoločnosti. Preto sa k svojim obchodným partnerom správa vždy korektne, otvorene a čestne.
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice poskytuje svojim obchodným partnerom vždy pravdivé a úplné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o obchodnej alebo inej spolupráci. Pravdivosť a korektnosť očakáva i od svojich obchodných partnerov.
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice zachováva diskrétnosť o informáciách, ktoré získala od svojich obchodných partnerov.
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice sa zaväzuje vo vzťahu k svojim obchodným partnerom dodržiavať všetky dohodnuté zmluvy. Ak však nejaké nepredvídané okolnosti zabránia splneniu zmluvných podmienok, urýchlene informuje o tom príslušného partnera a hľadá riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre obe strany.
4. Zásady reklamačného konania
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice sa dôsledne snaží predchádzať akýmkoľvek druhom reklamácií.
Image decription
Ak k reklamácii dôjde, pri jej riešení sa dodržiavajú všetky ustanovenia Občianskeho zákonníka a taktiež aj Zákona o ochrane spotrebiteľa.
5. Zásady prístupu WESTTON spol. s.r.o. Košice k zamestnancom
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice dôsledne dodržiava Zákonník práce a všetky ostatné právne normy platiace v pracovnoprávnej oblasti.
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice si uvedomuje, že jej rozvoj závisí od odbornosti, poctivosti, zodpovednosti a lojality zamestnancov. Váži si každého zamestnanca, ktorý preukáže uvedené vlastnosti a dbá, aby všetci mali vytvorené optimálne podmienky na svoj ďalší odborný rast a dôstojné podmienky na prácu.
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice sa zaväzuje vyhnúť akejkoľvek diskriminácie pri prijímaní, odmeňovaní, kariérnom raste či uvoľňovaní zamestnancov.
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice dbá o to, aby systém odmeňovania zamestnancov bol odborný a spravodlivý.
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice dôsledne dodržiava všetky predpisy spojené s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci. Zároveň od každého zamestnanca požaduje, aby bezvýhradne rešpektoval bezpečnostné predpisy a normy a dbal, aby svojim konaním neohrozil seba, ostatných zamestnancov alebo zákazníkov.
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice považuje za neprípustné, aby jej zamestnanci fajčili na pracovisku, požívali alkohol či omamné látky počas pracovného času alebo pred nástupom do práce.
Image decription
WESTTON spol. s.r.o. Košice sa nebráni žiadnej konštruktívnej a slušnej kritike zo strany zamestnancov, ktorá prispieva k rozvoju spoločnosti, prípadne ju ochráni pred morálnou a materiálnou škodou.
6. Zásady konania zamestnancov WESTTON spol. s.r.o. Košice Všeobecné zásady
Image decription
Každý zamestnanec WESTTON spol. s.r.o. Košice sa pri výkone svojho povolania správa čestne, riadi sa platnými zákonmi a vynakladá maximálne úsilie, aby odviedol kvalitnú prácu, priebežne sa vzdeláva a zdokonaľuje a riadi sa platnými zákonmi, predpismi a normami.
Image decription
Každý zamestnanec WESTTON spol. s.r.o. Košice je zároveň aj jej reprezentantom, preto v styku so zákazníkom a v obchodných rokovaniach koná tak, aby nepoškodil majetok a dobré meno spoločnosti.
Image decription
Každý zamestnanec musí byť lojálny voči WESTTON spol. s.r.o. Košice, pri svojej práci musí dbať na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti, je zákazníkov, obchodných partnerov a ostaných zamestnancov. Komunikácia a vzájomné vzťahy zamestnancov
Image decription
Každý zamestnanec WESTTON spol. s.r.o. Košice pri komunikácii rešpektuje ľudskú dôstojnosť iného človeka, zásady slušného chovania a zákaz akejkoľvek diskriminácie.
Image decription
Každý zamestnanec komunikuje s ostatnými zamestnancami, zákazníkmi a inými osobami zdvorilo, tolerantne a čestne.
Image decription
Je neprípustná akákoľvek forma fyzického a psychického obťažovania vrátane sexuálneho obťažovania, ponižovania či ohovárania.
Image decription
Zamestnanec sa správa tak, aby na pracovisku nevyvolával konflikty, prípadne sa im vyhol. Ak však vznikne problém alebo konflikt v medziľudských vzťahoch, musí vynaložiť všetko úsilie, aby sa tento konflikt vyriešil pokojným a kultúrnym spôsobom.
Image decription
Zamestnanec nadriadeným preukazuje primeranú úctu a rešpekt, svedomite, dôsledne a efektívne si plní zverené úlohy.
Image decription
Nadriadený vo vzťahu k podriadeným pristupuje v plnej úcte a dôstojnosti, rozumne a spravodlivo rozdeľuje pracovné úlohy, hodnotí čestne, objektívne a spravodlivo, nezneužíva právomoci nadriadeného voči podriadeným.
Image decription
Zamestnanci si navzájom prejavujú úctu a toleranciu a vytvárajú dobrú atmosféru na pracovisku.
Image decription
Ak výnimočne dôjde ku vzniku konfliktov, každý zamestnanec vyvíja maximálne úsilie, aby sa tieto riešili vo vnútri spoločnosti.
Vystupovanie zamestnancov navonok, poskytovanie informácií
Image decription
Zamestnanec nesmie verejne poškodzovať dobré meno WESTTON spol. s.r.o. Košice, manažmentu alebo iných zamestnancov a to najmä poskytovaním nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, alebo informácií, ktoré nie sú určené na zverejnenie.
Image decription
Každý zamestnanec musí zachovávať mlčanlivosť o interných záležitostiach spoločnosti aj po skončení pracovného pomeru.
Image decription
Ak sa zamestnanec angažuje v niektorej politickej strane alebo hnutí, robí tak ako súkromná osoba, a nie ako zamestnanec WESTTON spol. s.r.o. Košice. Vykonávať súkromné politické aktivity v priestoroch WESTTON spol. s.r.o. Košice alebo v pracovnom čase alebo v jej mene je neprípustné.
Image decription
Každý zamestnanec je povinný predchádzať konfliktu záujmov.
Image decription
Je zakázané zneužívať dôverné alebo iné informácie získané pri práci v spoločnosti pre vlastné podnikateľské činnosti alebo podnikateľské činnosti tretích osôb. Zamestnanec môže vykonávať zárobkovú činnosť v zhodnom alebo príbuznom odbore súvisiacom s výkonom svojej práce alebo predmetom činnosti WESTTON spol. s.r.o. Košice iba s predchádzajúcom písomným súhlasom spoločnosti.
Úplatky a dary
Image decription
Zamestnanec WESTTON spol. s.r.o. Košice nesmie poskytovať ani prijímať žiadne úplatky.
Image decription
Zamestnanec WESTTON spol. s.r.o. Košice sa vyhýba situáciám, ktoré by ho zaväzovali splniť nejakej osobe alebo firme želania v rozpore so záujmami WESTTON spol. s.r.o. Košice alebo jej zákazníkov.
Image decription
Zamestnanec nesmie prijať ani dar či inú výhodu od osôb, ktoré sú obchodnými partnermi spoločnosti alebo sa usilujú o to, aby sa nimi stali a ktoré by zamestnanca zaväzovali.
Image decription
Pokiaľ sa dar nedá odmietnuť alebo jeho odmietnutie by bolo neúčelné, je zamestnanec povinný o dare informovať svojho nadriadeného a ak hodnota daru presiahne sumu 20 EUR, odovzdať ho spoločnosti.
Image decription
Osoba, ktorá sa pokúsi o korupciu, musí byť na neprijateľnosť takéhoto jednania bezodkladne upozornená a pokiaľ to nerešpektuje, musia s ňou byť prerušené všetky obchodné kontakty.
Využívanie majetku WESTTON spol. s r.o. Košice
Image decription
Zamestnanci chránia hmotný i nehmotný majetok WESTTON spol. s.r.o. Košice.
Image decription
Ak hrozí nebezpečenstvo vzniku škody na majetku spoločnosti, je každý zamestnanec povinný podľa svojich možností a schopností pokúsiť sa takúto škodu odvrátiť a pokiaľ to nie je v jeho silách, je povinný na takúto skutočnosť upozorniť svojich nadriadených alebo iné osoby, ktoré sú schopné takejto škode zabrániť alebo ju aspoň zmierniť.
Image decription
Zamestnanci nepoužívajú majetok WESTTON spol. s.r.o. Košice na súkromné účely. Pri používaní služobných telefónov, mobilov, áut, počítačov a ostatného majetku dodržiavanie interných predpisov.
Image decription
Pracovný čas zamestnanca je tiež majetkom spoločnosti, zamestnanci ho preto nevyužívajú na vybavovanie súkromných záležitostí bez výslovného súhlasu nadriadeného.
Image decription
V prípade preukázaného poškodenia alebo zneužitia majetku WESTTON spol. s.r.o. Košice (vrátane know-how, úniku informácií v prospech konkurencie alebo tretích osôb, zneužitie vo vlastný prospech, strata a poškodenie hmotného majetku) úmyselným zavinením alebo nedbalým konaním, môže WESTTON spol. s.r.o. Košice vymáhať od zamestnanca škodu, ktorá mu takýmto konaním vznikla.
Košice, september 2013
Služba zákazníkom
Etický kódex
Kontakt
Ing. Zuzana Mackulínová
+421 55 677 1429
+421 905 458 205
westton@westton­.sk
Westton © 2021
made with
creatake-logo