Image decription
Image decription
GDPR (General Data Protection Regulation)
Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ
V súvislosti so všeobecným európskym nariadením § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na webovej stránke: www.westton.sk Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach. Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.
Základné informácie
Názov spoločnosti: WESTTON spol. s r.o. Košice Adresa: Brezová 8, 040 01 Košice, Slovenská republika IČO: 36 193 879 DIČ: 2020046325 IČ DPH: SK2020046325
Účel spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom kontaktovania Vás cez e-mailovú adresu alebo telefónneho čísla zadaného do kontaktného formuláru. Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.
Rozsah spracovania osobných údajov
Spracovávame osobné údaje, ktoré sú potrebné na kontaktovanie Vás. Tieto údaje nám poskytujete vedome:
Image decription
Meno
Image decription
Priezvisko
Image decription
E-mailová adresa
Image decription
Telefónne číslo
Osobné údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:
Image decription
IP adresa
Doba spracovania a uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje budú spracovávané, zhromažďované, archivované a bezpečne uložené najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, pre ktoré boli zhromažďované, alebo spracovávanéa pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie alebo dokým nepožiadate o vymazanie Vašich osobných údajov, na ktoré máte právo. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.
Spôsob získavania, zaznamenania a zabezpečenia osobných údajov
Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás, napríklad vyplnením kontaktného formuláru. V takomto prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje žiadnu zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Prevádzkovateľ webovej stránky je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho osobných údajov. Pri zabezpečení Vašich osobných údajov disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.
Práva dotknutej osoby
Všeobecné európske nariadenie § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR“ ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. To však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.
Ako dotknutá osoba máte:
Image decription
Právo na prístup k údajom – Používateľ webovej stránky má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.
Image decription
Právo na opravu údajov a doplnenie osobných údajov – Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu.
Image decription
Právo na vymazanie údajov („zabudnutie“) – Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované. Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.
Image decription
Právo na obmedzené spracovanie údajov – Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.
Dozorný orgán
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27 Slovenská republika IČO: 36064220
Služba zákazníkom
Etický kódex
Kontakt
Ing. Zuzana Mackulínová
+421 55 677 1429
+421 905 458 205
westton@westton­.sk
Westton © 2021
made with
creatake-logo